Story II | Part Two | 07 Numbers 4 You 数字4

原:Numbers 4 You

英:[ˈnʌmbəz] 4 [ju]

美:[ˈnʌmbərz] 4 [jə]

译:数字4

原:Have you ever noticed how some numbers also sound like words?

英:[hæv; həv] [ju] [ˈevə(r)] [ˈnəʊtɪst] [haʊ] [səm; sʌm] [ˈnʌmbəz] [ˈɔːlsəʊ] [saʊnd] [laɪk] [wɜːdz]?

美:[hæv, həv] [jə] [ˈevər] [ˈnoʊtɪst] [haʊ] [səm, sʌm] [ˈnʌmbərz] [ˈɔːlsoʊ] [saʊnd] [laɪk] [wɜːrdz]?

译:你有没有注意到有些数字听起来也像单词?

原:It’s an idea I came up with in math class.

英:[ɪts] [ən] [aɪˈdɪə] [aɪ] [keɪm] [ʌp] [wɪð] [ɪn] [mæθ] [klɑːs].

美:[ɪts] [ən] [aɪˈdiːə] [aɪ] [keɪm] [ʌp] [wɪð] [ɪn] [mæθ] [klæs].

译:这是我在数学课上想到的主意。

原:I passed a note to my friend: “Want to come to the mall this weekend?

英:[aɪ] [pɑːst] [ə] [nəʊt] [tu; tə] [maɪ] [frend]: “[wɒnt] [tu; tə] [kʌm] [tu; tə] [ðə; ði] [mɔːl] [ðɪs] [ˌwiːkˈend]?

美:[aɪ] [pæst] [ə] [noʊt] [tu, tə] [maɪ] [frend]: “[wɑːnt] [tu, tə] [kʌm] [tu, tə] [ðə, ði] [mɔːl] [ðɪs] [ˈwiːkend]?

译:我递给朋友一张纸条:“这个周末想去购物中心吗?”

原:Let’s just go 4 fun!”

英:[lets] [dʒʌst] [ɡəʊ] 4 [fʌn]!”

美:[lets] [dʒʌst] [ɡoʊ] 4 [fʌn]!”

译:让我们一起去玩吧!”

原:She wrote back: “Sure!

英:[ʃi] [rəʊt] [bæk]: “[ʃʊə(r)]!

美:[ʃi] [roʊt] [bæk]: “[ʃʊr]!

译:她回信说:“当然!

原:We can walk there if it’s not raining.

英:[wi] [kæn; kən] [wɔːk] [ðeə(r)] [ɪf] [ɪts] [nɒt] [ˈreɪnɪŋ].

美:[wi] [kæn, kən] [wɔːk] [ðer] [ɪf] [ɪts] [nɑːt] [ˈreɪnɪŋ].

译:如果不下雨,我们可以走着去。

原:I like the food there.

英:[aɪ] [laɪk] [ðə; ði] [fuːd] [ðeə(r)].

美:[aɪ] [laɪk] [ðə, ði] [fuːd] [ðer].

译:我喜欢那里的食物。

原:One time, I 8 a whole pizza!

英:[wʌn] [taɪm], [aɪ] 8 [ə] [həʊl] [ˈpiːtsə]!

美:[wʌn] [taɪm], [aɪ] 8 [ə] [hoʊl] [ˈpiːtsə]!

译:有一次,我吃了一整块披萨!

原:She caught on quickly!

英:[ʃi] [kɔːt] [ɒn] [ˈkwɪkli]!

美:[ʃi] [kɔːt] [ɑːn] [ˈkwɪkli]!

译:她理解得很快!

发表评论

登录后才能评论
联系客服
联系客服
分享本页
返回顶部